Radecz
Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

MIESZKAŃCÓW WSI RADECZ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz (zwane dalej “Stowarzyszeniem”).

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy
z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach i statutu.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Radecz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi.

§ 4.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Stowarzyszenie może na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków .

Do prowadzenia swych spraw oraz realizacji projektów może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:

wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego,

wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w zakresie świadomości obywatelskiej, demokratycznej, europejskiej i ekologicznej,

popularyzacja idei pozarolniczych form działalności na wsi,

wspieranie i rozbudzenie tożsamości regionalnej, rozwijanie świadomości dziedzictwa historycznego i kulturowego w społecznościach lokalnych,

działalność oświatowa, poprawa szans edukacyjnych oraz szans na rynku pracy mieszkańców wsi oraz osób wykluczonych społecznie,

budowanie społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie nowoczesnych technik komunikacyjnych i informatycznych,

rozwój turystyki, w szczególności agroturystyki i tworzenie ścieżek rowerowych,

promowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia w tym tworzenie ścieżek zdrowia,

działania na rzecz integracji społecznej,

działania na rzecz tolerancji oraz równouprawnienia kobiet,

działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich,

prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych,

podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych,

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

promocje i organizację wolontariatu,

prowadzenie działalności świetlicy i centrum sportowo-rekreacyjnego,

organizowanie festynów i zabaw okolicznościowych,

organizowanie wycieczek,

zagospodarowanie istniejących zbiorników wodnych.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

pracę własną członków Stowarzyszenia oraz organizowanie prac społecznych na rzecz zadań realizowanych przez Stowarzyszenie,

współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi,

aplikowanie po środki ze źródeł samorządowych, rządowych i pozarządowych i unijnych,

uczestniczenie w realizacji projektów i programów lokalnych, krajowych i międzynarodowych,

koordynowanie przedsięwzięć zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia,

edukację, w tym organizację imprez, wystaw, warsztatów, konkursów, spotkań, szkoleń oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,

działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

założenie i prowadzenie biblioteki,

wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,

działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

promocję zdrowia i zdrowego trybu życia, organizowanie okresowych badań profilaktycznych,

wspieranie rozwoju infrastruktury i rozwoju gospodarczego wsi,

redakcję serwisu www związanej ze wsią Radecz oraz z działalnością Stowarzyszenia,

podejmowanie innych działań w celu uzyskania środków służących wyłącznie do realizacji celów statutowych,

podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych,

wspierających.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, bez względu na wiek
i obywatelstwo, zobowiązująca się realizować cele Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu członków,

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

uczestniczyć w zebraniach, seminariach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

§ 11.

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, deklarująca i realizująca świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala
z Zarządem Stowarzyszenia.

Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienionymi w § 10 ust. 2 lit 3)-5) oraz z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

§ 12.

Członkostwa w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

śmierci,

utraty osobowości prawnej – w przypadku członka wspierającego,

wykluczenia za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,

utraty praw publicznych.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje – w terminie 30 dni od daty powzięcia o niej wiadomości – odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”,

Zarząd Stowarzyszenia , zwany dalej “Zarządem”,

Komisja Rewizyjna.

§ 14.

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną osobę. Decyzja o kooptacji brakujących członków jest ważna do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 15.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na dwa lata jako sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia pisemnie za pośrednictwem odbioru, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, wskazując termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

Równocześnie z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2, Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia w drugim terminie. W drugim terminie dla ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie nie jest wymagana obecność przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

udzielanie absolutorium Zarządowi,

wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

odwoływanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej – większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

odwoływanie Komisji Rewizyjnej na wniosek przynajmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia – większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,

rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 18.

W Walnym Zgromadzeniu, obok członków zwyczajnych, biorą udział członkowie wspierający lub ich przedstawiciele.

Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwany dalej “Przewodniczącym”) wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem czterdziestu dni od otrzymania wniosku. Tak zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

W wypadku, kiedy – pomimo prawidłowo złożonego wniosku – Zarząd, wbrew przepisom ust. 1 i ust. 2, nie zwołuje Walnego Zgromadzenia, prawo do jego zwołania ma Komisja Rewizyjna.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§ 20.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia,

przyjmowanie darowizn i zapisów,

zaciąganie zobowiązań majątkowych – w myśl przepisów Rozdziału VIII,

zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych statutem,

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i członków wspierających,

składanie sprawozdań ze swej działalności raz w roku Komisji Rewizyjnej oraz co dwa lata Walnemu Zgromadzeniu,

przygotowywanie propozycji regulaminów przewidzianych w statucie,

rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 22.

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

Rozdział VII

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23.

Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

Każdy kolejny skład Komisji Rewizyjnej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być równocześnie pracownikami Stowarzyszenia,

być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie wyjaśnień ustnych i pisemnych,

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24.

Komisja Rewizyjna ma prawo:

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

zwołania Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.

§ 25.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności członków Komisji.

Rozdział VIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. na fundusze skłują się:

składki członkowskie,

darowizny,

zapisy i spadki,

środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych,

wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

dotacje, środki zewnętrzne, środki z funduszy publicznych, granty.

§ 27.

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

Stowarzyszenie nie przekazuje majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Stowarzyszenie nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań do kwoty stanowiącej równowartość 5 000 € jest uprawniony każdy członek Zarządu działający w pojedynkę. W przypadku zobowiązań o większej wartości wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Do ważności innych oświadczeń i dokumentów wymagany jest jeden podpis: Prezesa lub innego członka Zarządu upoważnionego przez cały Zarząd.

§ 28.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Wniosek o zmianę statutu oraz wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają zachowania formy pisemnej. Do wniosków tych stosuje się przepisy § 19 ust. 1 pkt 3, § 19 ust. 2 i ust. 3, a do zwołania Walnego Zgromadzenia – przepis § 16 ust. 2.

Zmianę statutu Walne Zgromadzenie uchwala zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepis § 16 ust. 3 zdania drugiego nie stosuje się.

Rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Przepisu § 16 ust. 3 zdania drugiego nie stosuje się.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku. Uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez właściwe władze rejestrujące.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.