Radecz
Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

zawiadamiam, że na dzień 23.09.2016 roku (PIĄTEK) na godzinę 19.00 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa RADECZ.

Tematem zebrania będzie zgłaszanie i wybór zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 dla naszego sołectwa wynoszącego 20.683,14 zł

Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Radeczu

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i zdolności do głosowania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2017.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

                                                                                                                                                                                            Sołtys

                                                                                                                              Sylwia Żuczek