Radecz

Konkurs fotograficzny!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym! Poniżej znajdują się wszelkie informacje oraz regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Moja piękna wieś”
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Moja piękna wieś” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz z siedzibą w Radeczu 60, 56-120 Brzeg Dolny, NIP 9880273478 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Cel Konkursu: promowanie miejscowości Radecz.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez mieszkańców Radecza.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów miejscowości Radecz.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Sołectwa Radecz (www.radecz.brzegdolny.pl), na stronie fanpage’u Organizatora oraz Sołectwa Radecz, a także najlepsze zostaną wykorzystane do celów promocyjnych miejscowości.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Radecza.
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 22.09– 06.10.2020r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 06 – 10.10.2020r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie.radecz@gmail.com  z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
7. Prace należy wysłać z dołączoną informacją o autorze zdjęć.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko _Tytuł-zdjęcia.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
1. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do materiałów promocyjnych sołectwa Radecz.

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o rozdaniu nagród poprzez portale społecznościowe, pocztę elektroniczną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radecz.brzegdolny.pl.
2. Uczestnik Konkursu przez wysłanie fotografii wraz z opisem oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.radecz.brzegdolny.pl oraz w serwisie społecznościowym FB w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na materiałach promocyjnych Organizatora i Sołectwa Radecz.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 22 września 2020 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Lato w Radeczu… właśnie się skończyło

Wakacje w Radeczu obfitowały w letnie spotkania. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogli uczestniczyć w

  • warsztatach kreatywnych, czyli malowaniu własnych wzorów na torbach bawełnianych,
  • podchodach, które niektórzy dopiero poznali i bardzo im się one spodobały,
  • dniu gier sprawnościowych, które wzmocniły nasze skupienie oraz spryt,
  • budowaniu ekologicznego domku dla owadów (jest za naszą świetlicą – sprawdźcie sami, czy zamieszkują go już jakieś owady!)
  • rajdzie rowerowym do Rezerwatu przyrody w Jodłowicach, gdzie zobaczyliśmy wielki, polodowcowy głaz oraz małe jodły prosto z serca rezerwatu!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym:

+ wolontariuszom: Uli, Martynie, Kamilowi

+ fotografom: Kasi, Basi, Patrycji, Kasi

+ Panu Bernardowi oraz leśniczemu Piotrowi

bez Was nie wyszłoby to tak dobrze!

Zapraszamy do galerii zdjęć <klik>

Walne zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Radecz,

które odbędzie się dnia 19 czerwca 2020r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

zebranie 2020

Odkrywamy zakamarki Radecza,…

… czyli quest turystyczno-krajoznawczy w Radeczu

Zapraszamy do przejścia trasy questu, który powstał podczas warsztatów w ramach Działaj Lokalnie. Wyprawę odkrywców przygotowała młodzież z Radecza przy pomocy dorosłych. Jest to ciekawa forma poznania naszej miejscowości.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

(kliknij w link poniżej, by pobrać, a potem wydrukuj dwustronnie)

klik

POWODZENIA 🙂

Seniorzy 80+ w obiektywie – zaproszenie na zakończenie projektu

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie zakańczające projekt

pn. Seniorzy 80+ w obiektywie

dnia 30 września 2019r. o godz. 16.30

w świetlicy wiejskiej.

Projekt #SpołecznieOdpowiedzialni finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

plakat

„Radecz – Przedsiębiorcza Dolnośląska Wieś” Sołectwo Radecz uczestniczy w inicjatywie Odnowy Wsi Dolnośląskiej
Dolny-Śląsk
Odnowa Wsi Dolnośląskiej
BD